شما طرفدار كدام تيم هستيد؟
(22.17%) 57
استقلال
(14.00%) 36
پيروزي
(10.11%) 26
تراكتور
(14.78%) 38
سپاهان
(3.891%) 10
ذوب آهن
(35.01%) 90
شهرداري
(0%) 0
استيل آذين
(0%) 0
ساير تيمها

تعداد شرکت کنندگان : 257